سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سالومه ابراهیمی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
عباس اخوان سپهی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

از نکات قابل توجه در مدیریت مخازن اتخاذ روشهایی برای حفظ وصیانت مخازن، بالا بردن راندمان تولید و سعی برنگه داشتن آن در حد مطلوب در طول زمان می باشد . از سال ١٩٨٠ به بعد بدلیل افزایش قیمت نفت درکشورهای گوناگون ، این روش ها کم و بیش متداول شدند و ب ه نظر می رسد که در آینده تنها روش افزایش برداشت عملی باشد . فرآیند ازدیاد برداشت میکروبی نفتMEOR شامل قسمتهای مختلفی است که عمده ترین آنها شامل آماده سازی محلولهای حاوی مواد مغذی و میکروبی ، سپس تزریق این مواد به داخل مخزن است . در مرحله بعد مجموعه این مواد مغذ ی و میکروارگانیسم در داخل مخزن منتشر شده و از طریق نفوذ به قسمتهای مختلف مخزن می رسند، سپس با انجام فرآیندهای متابولیکی ، میکروارگانیس م ها مواد مغذی موجود را مصرف و مجموعه ای از مواد بیولوژیکی مفید را که باعث جابجایی و افزایش راندمان تولید نفت میشوند تولید میکنند. در نهایت به واسطه مجموعه تغییرات فیزیکی و شیمیایی رخ داده در مخزن در اثر فعالیتهای میکروبی ، راندمان تولید مخزن بالا م یرود. از جمله مسائلی که باعث مطرح شدن روشMEOR در بین سایر روش های ازدیاد برداشت شده است، مزایای اقتصادی این روش می باشد .همچنین کلیه محصولات،MEOR زیست تخریب بوده و در محیط زیست تجمع نیافته و آلودگی محیط زیست را به همراه ندارند.اهمیتMEOR برای کشوربا توجه به قدمت چاه های نفتی ایران و از آنجایی کهMEORمعمو ً لا پس از اجرای روش هایدیگر بکار می رود، به نظر م یرسد اهداف متعددی در ایران برای این شیوه وجود داشته باشد. به ویژه اینکهMEOR برای چا ههایی
که به دلیل تزریق آب، دیگر قادر به تولید نفت نیستند و در اصطلاح غرقاب شد ه اند و همچنین چاه هایی که به دلیل رسوب ترکیباتآلی و معدنی مسدود شده اند روش مناسبی است.از آنجای یکه حتی پس از تزریق آب و گاز حداکثر ۴۰- ۳۸% از مخزن برداشتمی شود، اگر با بک اربردنMEOR بتوان ۱% هم نفت آزاد نمود مقدار قابل ملاحظ های خواهد بود . استفاده صحیح از منابع نفتی کشور به منظور افزایش طول عمر آنها و برخورداری نسل های آینده از این ذخایر خدادادی، ایجاب می کند تا با مد یریت صحیح این منابع آشنا شویم.