سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد کرمی نژاد – دانشگاه شهید باهنر کرمان‐ دانشکده فنی‐ بخشمهندسی متالورژی
علیرضا میرحبیبی – پژوهشکده صنایع رنگایران
حمیدرضا اطلاعی – دانشگاه شهید باهنر کرمان‐ دانشکده فنی‐ بخشمهندسی متالورژی

چکیده:

تحقیقات انجام شده بر مبنای خواص کربن بلک و گرافیت صورت گرفته است. بسیاری از خواص گرافیت از جمله رسانایی الکتریکی وناهمگونی خواصآن در جهات مختلف، شناخته شده هستند. اما تحقیقات کمی پیرامون بررسی خواص ضد خوردگی این ماده در رنگها صورت گرفته است. برای تهیه یک رنگ با خواص مقاوم در برابر خوردگی ، گرافیت به همراه کربن بلک به رزین اپوکسی اضافه گردیده تا پوششمقاومی برای سازه های ساحلی فراهم آید. مشکلی که در گرافیت وجود دارد رسانایی الکتریکی آنست که عاملی منفی در خواصضد خوردگی گرافیت می باشد. به منظور بررسی خواص کربن بلک و مقایسه آن با خواص گرافیت، از این ماده نیز درفرمولاسیون رنگ استفاده گردید .با استفاده از طراحی آزمایش(یک روش آماری ویژه) ، آزمایشاتی طراحی گردید. تمامی نتایج آزمایشات با استفاده از نرم افزار DX7 مورد تحلیل قرار گرفت و در نهایت منطقه ای که در آن بهترین نتایج بدستآمده قرار گرفته بود ، مشخصگردید