سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

حمید فتوهی – استادیار اقتصاد کشاورزی ،گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دا

چکیده:

پراکندگی نامنظم و کوچک بودن اراضی شالیزار باعث عدم استفاده بهینه از منابع تولید می گردد که در نتیجه از یک طرف باعث افزایش هزینه تولید و از طرفی دیگر مانع از رسیدن به حداکثر تولید می شود، ضمنا اعمال روش های پیشرفته در کشاورزی را با مشکل مواجه می سازد. برای رسیدن به حداکثر تولید و همچنین کاهش هزینه های تولیدی، اجرای طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی می تواند عامل موثری در این امر باشد. به منظور بررسی اثر اجرای طرح تجهیز، نوسازی و یکپارچه سازی بر هزینه های مراحل مختلف تولید شلتوک تولیدی تعداد ۱۰۰ نفر از بهره برداران شهرستان شفت در استان گیلان که طرح در شالیزارهای آنان اجرا شده و ۱۰۰ نفر دیگر که طرح در شالیزارهای آنان اجرا نشده به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. به منظور بررسی اثرات جوی، تحقیق مزبور برای مدت دو سال زراعی ۸۱ و ۸۲ تکرار شده است. پرسشنامه شامل ۲۰ سوال بوده که ۱۹ سوال آن مربوط به هزینه های مراحل تولید و سوال آخر مقدار شلتوک تولید شده می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون f (تحلیل واریانس) از طریق طرح تجزیه مرکب استفاده شده است.
این تحقیق نشان می دهد که اجرای طرح تجهیز، نوسازی یکپارچه سازی در مراحل مختلف تولید می تواند بین ۶/۸ الی ۵۵/۲ درصد باعث کاهش هزینه ها و افزایش تولید ۸/۰۳ درصدی را برای زارعین شالیزار فراهم سازد.