سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اکرم قره داغی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
نصرت اله طاهر پور – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
حبیب ظاهری خسروشاهی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
سیما بایبوردی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده:

تحقیق حاضر با بررسی ۴۰۰ جلد سالامبور در هر ماه, طی یک سال در چرمشهر تبریز به اجرا در آمد .پوستها از ۴ کارخانه در هر ماه بصورت تصادفی ساده انتخاب شده و صدمات و آسیبهای وارده که منجر به خسارات اقتصادی و کاهش کیفیت سالامبور می شدند برآورد گردیدند . نتا یج حاصلهنشان داد که آبله با ۱۱/۱۵ ، کاردمالی با ۹/۷۱ رگ دار بودن با ۴/۸۵ ، پشم چینی با ۱/۹۵ درصد بیشترین صدمات را در سالامبور ایجاد نموده بودند . بی شترین آس یب مربوط به فصل تابستان و کمترین مر بوط به فصل بهار بود . میانگین کاهش قیمت در اثر این صدمات در سالامبور ۵۵۰۰ ریال در هر فوت مربع بر آورد گردید . با در نظر گرفتن ۱۷۱۲۱۱۵ جلد پوست گوسفندی در استان در هر فوت مربع بر آورد گردید . با در نظر گرفتن ۱۷۱۲۱۱۵ جلد پوست گوسفندی در استان ۶۵۹۱۶۴۲۷۵۰ = (میانگین کاهش قیمت ) ۵۵۰ * (فوت مربع ) ۷ *(تعداد جلد پوست استان) ۱۷۱۲۱۱۵با در نظر گرفتن ارقام فوق تحق یق و مطالعه بیشتر ضروری خواهد بود بنا بر این بر کلیه متخصصان و صاحبنظران واجب است که به حمایت ازاین صنعت برخیزند.