سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

هرمز اسدی – واحد مطالعات اقتصاد بخش تحقیقات غلات، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نها
محمد زمانیان – واحد به زراعی بخش تحقیقات ذرت و گیاهان علوفه ای، موسسه تحقیقات اصلاح و

چکیده:

به منظور ارزیابی اقتصادی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بذر در تولید علوفه شبدر ایرانی در دو الگوی کشت مکانیزه و سنتی ، بررسی شدت همبستگی بین عملکرد و صفات زراعی و برآورد هزینه و منافع تیمارها در الگوی کاشت مکانیزه و سنتی ، این طرح بصورت کرتهای دوبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار بمدت سه سال (۸۲-۱۳۸۰) در مزرعه تحقیقاتی م<سسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر در کرج اجرا گردید. در این بررسی روش کاشت در سه سطح (۱۵، ۳۱شهریور و ۱۵ مهر) و تراکم بذر در سه سطح (۱۰، ۱۵ و ۲۰ کیلوگرم در هکتار) بوده است. جهت ارزیابی اقتصادی و توجیه جایگزینی تیمارها از تکنیک بودجه بندی جزیی و تحلیل ارجحیت سرمایه گذاری استفاده شده است. در این روش، فرضیه اقتصادی و غیر اقتصادی بودن جایگزینی هر یک از تیمارهای آزمایش بجای سایر تیمارها مشخص گردید. جهت بررسی شدت همبستگی بی عملکرد و صفات زراعی از آزمون پیرسون بهره گرفته شد.