سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شجاعت زارع – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
محمد جلینی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

آب مهم ترین نهاده تولید در بخش کشاورزی است که جهت تخصیص بهینه و افزایش بهره وری تولید آن لازم است تا روشهای جدیدی مورد توجه و تحقیق قرار گیرد. در این مطالعه با انجام یک آزمایشاسپلیت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سهتکرار نسبت میزان مصرف آب و تولید گوجه فرنگی اندازه گیری و با استفاده از روش بودجه بندی جزئی و روشهای ارزیابیاقتصادی پروژهاقتصادی بودن تیمارها بررسی و مقایسه شد. نتایج مطالعه در دو سال پیاپی نشان داد که دو تیمار روش آبیاری زیر سطحی بدون پوششبا ۸۰ درصد آبیاری(۷۳۱۶ متر مکعب)و روش زیر سطحی با پوشش و آبیاری ۱۰۰ درصد ( ۷۸۲۹ متر مکعب ) اقتصادی ترین روش تولید می باشند