سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی اشرفی – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی
علیرضا کرباسی – استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل
امیر مسعود ضیائی – کارشناس مسئول اداره ترویج و مشارکت مردمی

چکیده:

در میان صاحبنظران اقتصاد کشاورزی این اتفاق نظر وجود دارد که موفقیت در افزایش تولید محصولات به میزان زیادی به وجود سازمان با زار رسانی کارآ بستگی دارد . برای این منظور کلیه عملیات فروش در نقل وانتقال محصولات دامی گوسفند و بز از تولید تا مصرف بررسی شده است برای انجام این تحقیق علاوه بر اطلاعات کلی که از منابع مختلف بدست آمده و مشاهدات عینیشهرستانهای کاشمر و خلیل آباد از استان خراسان رضوی انتخاب و با استفاده از نمونه گیری تصادفی ج معاً تعداد ۵۲ پرسشنامه تولید کننده، ۱۳ خرده فروش و ۵ عمده فروش تکمیل و جمع آوری گردیده است. در این بررسی حاشیه های بازاریابی به روش والن و ترنر محاسبه شده است. نتایج مطالعه حاکی از آنست که طی دوره مورد مطالعه متوسط حاشیه خرده فروشی محصولات دامی از حاشیه عم ده فروشی آنها بیشتر بوده است . همچنین بررسی عوامل مؤثر بر حاشیه بازاریابی بیانگر تاثیر عواملی همچون میزان تولید محصول، قیمت خرده فروشی و قیمت عمده فروشی بو ده است.