سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

هرمز اسدی – مربی پژوهش و عضو هیات علمی تحقیقات اقتصاد کشاورزی،بخش تحقیقات غلات ،م
عباس کشاورز – عضو هیات علمی بازنشسته موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذر، کرج
محسن محسنین – استادیار و عضو هیات علمی تحقیقات اقتصاد کشاورزی،سازمان تحقیقات وآمو

چکیده:

اهداف مطالعه حاضر شامل پیش بینی اعتبار برنامه افزایش عملکرد وتولید گندم آبی ودیم کشور و برآورد میزان مشارکت گروههای ذینفع در سرمایه گذاری، تعیین درآمدهای حاصله از اجرای برنامه، برآورد شاخصهای سودآوری فایده به هزینه، نرخ بازگشت سرمایه ( بازده سرمایه گذاری ثابت ) ، تعیین نرخ بازده داخلی و برآورد میزان اشتغال برنامه طی دوره ) (۱۳۸۱-۹۰ بوده که در سال ۱۳۸۰ انجام گرفت . در پژوهش حاضر، پس از برآوردهزینه ودرآمدهای حاصل ازاجرای برنامه با استفاده از روشهای اقتصاد مهندسی ونرخ تنزیل ۷ درصد ( بدون احتساب تورم ) ، شاخصهای سودآوری محاسبه شده اند . طبق نتایج، کل سرمایه گذاری اضافی افزایش تولید و عملکردگندم کشوردر طول برنامه به قیمتهای ثابت سال پایه ۵۶۳۴۴ میلیارد ریال بوده است که سهم اعتبارات دولتی، اعتبارات تولید کنندگان و تسهیلات بانکی به ترتیب ۳۱ ، ۳۷ و ۳۲ درصد برآورد شده است . کل درآمدناخالص حاصل از اجرای برنامه دهساله ۸۵۵۶۴ میلیارد ریال برآوردشده که به تفکیک درآمد حاصل از افزایش تولید گندمکشور ۳۴۶۸۰ میلیارد ریال و در آمدسایر محصولات ناشی از اجرای طرح در طول برنامه ۵۰۸۸۴ میلیارد ریال مشخص شده است . نرخ بازگشت سرمایه برنامه در افق ۱۳۹۰ ، ۳۰۶,۹ درصد محاسبه شده است . شاخص فایده به هزینه برنامه ۱/۷ ریال و نرخ بازده داخلی آن ۴۱/۵ درصد محاسبه شده که چون نرخ بازده محاسبه شده بیشتر از حداقل نرخ بهره واقعی میباشد لذا اجرای برنامه دارای توجیه می باشد . صرفه جویی ارزی درطول دوره ۲/۰۲ میلیارد دلار برآورد شده است .ًکل اشتغال ناشی از اجرای برنامه ۲۸۲۶۹۱ نفر درطول
برنامه برآورد شده که به تفکیک اشتغال مستقیم وغیر مستقیم به ترتیب ۸۱/۳ و ۱۸/۷ درصد بوده است