سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

هادی مداحی – دانشجوی سال آخر رشته کارشناسی صنایع – ایمنی صنعتی

چکیده:

کاهش شدید بهره ی هزینه های اقتصادی در اثر یک محیط کاری ضعیف می تواند سیستمهای اقتصاد ی جامعه را دچار تزلزل کند و متعاقباً موقعیت آن کشور را در منطقه و در جهان رقابتی به مخاطره اندازد که این امر می تواند از علل مختلفی ناشی شود . از طرف ی هم، همانطور که می دانید زبان مشترک در تجارت ها پول است و با توجه به شرا یطی که امروزه بر تجارت جهان ی حکمفرما است ، بایستی برای جبران کاهش بهره ی هز ینه ها ی اقتصاد ی س یستم در وضعیت ا یمن محیط کار تغییراتی را جهت بهبود ا یجاد کن یم. لذا لازم دانستم تا قبل از هر گونه آنال یز هز ینه ها ی ا یمنی بمنظور توجیه اقتصاد ی آن و تعیین میزان بازگشت سرمایه در طرح ها ی ا یمنی، ابتدا به بررسی اقتصاد ی هز ینه ها ی ا یمنی بعنوان پیش درآمد ی بر مسائل مطرح شده بپردازم تا اهمیت جایگاه ایمنی در سیستم های اقتصادی بیش از پیش درک شود.