سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

رضا صداقت – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات پسته کشور

چکیده:

در این مطالعه وضعیت بازار پسته مورد مطالعه قرار گرفته و هزینه های بازار یابی، حاشیه و کارائی بازار در مسیرهای مختلف بررسی شده است . داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه حضوری با ۲۰۰ تولید کننده پسته در رفسنجان و ۱۰ صادر کننده عمده پسته در استان کرمان و شهر تهران در سالهای ۸۲ و ۸۳ ، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای جمع آوری گردید . مدل شفرد و مدل مرکب ( گرو ه بندی شاخص های عملکرد بازار ) در این مطالعه جهت بررسی کارائی بازار مورد استفاده قرار گرفته شد . نتایج نشان داد که هیچ یک از مسیرهای بازار رسانی پسته کشور از کارائی لازم برخوردار نیستند . همچنین نتایج نشان می دهد که شرکت تعاونی تولید کنندگان پسته به طور نسبی کارائی بالاتری نسبت به صادر کنندگان بخش خصوصی داشته است . نتایج بدست آمده از مدل مرکب قابل اعتمادتر نسبت به مدل شفرد بوده و نشان داد که صادرات به کشور های اروپائی از بالاترین کارائی برخوردار بود ( شاخص ).۲/۱۶ صادرات به کشور های آسیای مرکزی ) شاخص (۲/۵ ، کش ورهای عربی ( شاخص (۲/۶۱ ، کشورهای آسیای جنوب شرقی ( شاخص (۴/۵ و فروش در بازار داخلی ( شاخص (۴/۶۶ در درجه های بعدی از نظر کارائی بازار قرار گرفتند