سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیرا منشی پور – سازمان انرژیهای نو ایران
علی زارعی – سازمان انرژیهای نو ایران
ربابه عبدالهی – سازمان انرژیهای نو ایران

چکیده:

افزایش چشمگیر جمعیت جهان و نیاز روز افزون بـه انـرژی، کاهش منابع سوخت های فسیلی، افـزایش آلـودگی و افـزایش قیمت حامل های انرژی فسـیلی، بشـر امـروزی را بـا چـالش جهانی در رابطه با تامین سبد انرژی جهـانی، مواجـه کـرده و شمارش معکوس برای استفاده و مشارکت دیگر منـابع تـامین کننده انرژی آغاز گشته است . در جهان نزدیک به دو میلیارد نفر از امکان دسترسی به نعمتبرق، گاز و نفت برای تامین انرژی محروم می باشـند کـه در مناطق صعب العبـور، دور از دسـترس و بـا فاصـله از شـبکه سراسری برق، ساکن هستند . از آنجائیکه در منـاطق یـاد شـده
امکان سوخت رسانی و تامین انرژی الکتریکی ا ز طریق انتقال شبکه سراسری برق میسر نمی باشد، می توان با تکیه بـر فـن آوریهــای روز دنیــا از جملــه فــن آوری هــای تجدیدپــذیر و سیستم های فتوولتائیک ( بدلیل ماهیـت خـاص و سـهولت در نصب و راه انـدازی ) بعنـوان یـک منبـع تـامین کننـده مـورد اطمینان، استفاده نمود . در کشور ما نیز با توجه به پراکندگی بافت روستایی کشور و
وجود تعداد قابل توجهی خانوار روستایی فاقد برق، می تـوان در راستای نیل به اهداف امر برقرسانی به روستاهای فاقد برق با توجه به ملاحظات فنی و اقتصادی ، مقایسه هزینه تمام شده واحد انرژی الکتریکی حاصل از سیسـتم هـای فتوولتائیـک و مقایسه آن با شبکه سراسری برق تدوین قـوانین مربوطـه، بـه این قشر از جامعه که از محرومترین اقشار این کشور نیـز مـی باشند، خدماتی را ارائه نمود .