سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سیدعطاءا… ساکبی – مدیریت مطالعات کرخه
میرزاعلی جعفرپور – کارشناس مهندسین مشاور شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور – مدیریت مطالع
سیدحمیدرضا میربهرسی – کارشناس مهندسین مشاور شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور – مدیریت مطالع
عبدالرئوف آهنگری – کارشناس مهندسین مشاور شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور – مدیریت مطالع

چکیده:

ارزیابی اقتصادی طرحهای کشاورزی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و ضروری است از سوی مسئولین ذیربط، جایگاه خاصی جهت اهمیت دادن به ارزیابی اقتصادی طرحها و اولویت
بندی آنها براساس توجیه پذیری اقتصادی، مدنظر قرار داده شود. در این راستا در مقاله حاضر، بررسی اقتصادی طرح احداث کانالهای فرعی اراضی تحت پوشش شبکه آبیاری دز در منطقه شوش در سطحی معادل ٦١٢ هکتار از سه دیدگاه هزینه ای و در آمدی با استفاده از ارقام فهرست بها، قیمت رسمی مرکز آمار و قیمت رایج در بازار بوسیله مهندسین مشاور شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور – مدیریت مطالعات کرخه انجام می گیرد. در این ارزیابی، دیدگاههای متفاوت هزینه ای و اثرات متعدد هر کدام از منابع اخذ قیمت، چه قبل از اجرا و چه در زمان اجرا بررسی شده و گزین ههای مختلف با ارقام هزین های متفاوت محاسبه گردیده و نتایج حاصله با یکدیگر مقایسه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند