سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمید فتوحی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
نرگس دل افروز – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
سینا سیاوش مقدم – محقق مرکز تحقیقات توتون گیلان

چکیده:

با توجه به اهمیت روزافزون استفاده بهتر و موثرتر از منابع تولیدی و به منظور افزایش بازده محصولات و در نتیجه رشد اقتصادی کشور، لازم است که عملکرد کشاورزی در به کارگیری محصولات عوامل تولید بر پایه معیارهای اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد تا با مشخص شدن نقاط ضعف آنان، راه حلهای منطقی و عملی و رهنمودهای لازم جهت کمک به کشاورزان، برنامه ریزان و مسئولین اجرایی ارائه گردد . هدف از رساله مذکور تعیین حد بهینه اقتصادی کودهای شیمیایی به ترتیب کود ازته، فسفره و پتاسه در مزارع برنج استان گیلان است . جامعه آماری موردنظر، برنجکاران استان گیلان می باشد . آمار و اطلاعات مورد نیاز مربوط به سال زراعی ۷۷‐۷۸ از طریق طرح آمارگیری هزینه تولید محصولات عمده ( برنج ) توسط اداره کل آمار و اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی جمع آوری شده است . بمنظور برآورد تابع تولید از دو فرم تبعی استفاده شده است . فرم تبعی کاب – داگلاس و فرم تبعی متعالی که با استفاده از روش
حداقل مربعات معمولی (OLS) توسط نرم افزار Eriews مورد برآورد قرار گرفته است . جهت تفسیر نتایح از آمارهای F و t و R 2 و R -2 استفاده شده است . در این تحقیق پس از آزمون F حداقل مربعات مقید، مدل کاب – داگلاس به عنوان مدل برتر انتخاب شده و به منظور تعیین حد بهینه اقتصادی و اثبات فرضیه ها از معیار برابری ارزش تولید نهایی(VMP)و قیمت نهاده مذکور استف اده شده است . نتایج تحقیق نشان میدهد که مصرفهر یک از کودهای مصرفی ( ازته، فسفره و پتاسه ) در مزارع برنج استان گیلان غیربهینه است و ارزش تولید نهایی هر یک از این کودها از قیمت آنها بیشتر است .