سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهرنوش میرزایی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین
ولی بریم نژاد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

کشور ایران با میزان بارندگی سالیانه حدود ۲۳۰ میلی متر جزء مناطق نیمه خشک در دنیا محسوب می شود . همچنین عدم یکنواختی زمانی و مکانی نزولات جوی با توجه به نیازهای کشاورزی بر مشکلات کمبود آب افزوده است . شهرستان میناب در استان هرمزگان یکی از مناطق عمده کشت محصولات زراعی و باغی است، که آبیاری بیش از ۱۴۶۳۰ هکتار اراضی دشت میناب توسط سد استقلال میناب صورت میگیرد . هدف از ایجاد این شبکه آبیاری تأمین آب کشاورزی با روشهای اصولی و توسع? کشاورزی و ایجاد تحول در وضع یت اقتصادی و اجتماعی این منطقه بوده است. با توجه به این موضوع، هدف از انجام این مطالعه تخصیص بهینه آب در اراضی زیر سد و تعیین الگوی بهینه کشت است . برای این منظور محصولات عمد? زراعی و باغی در الگوی کشت منطقه انتخاب شده اند . جمع آوری اطلاعات بصورت اسنادی از س ازمان کشاورزی، شرکت آب منطقه ای استان هرمزگان، مدیریت کشاورزی شهرستان میناب رود تهیه گردیده است . جهت رسیدن به اهداف مطالعه از روش برنامه ریزی خطی با تابع هدف حداکثر نمودن سود و در نظر گرفتن محدودیت آب قابل استحصال از سد در ماههای مختلف سال، نیروی کار مورد نیاز و سطح زیر کشت استفاده شده است . سال مورد بررسی ۱۳۷۷ بوده است . نتایج حاصله نشان می دهد که توزیع آب و آب مصرف شده بیش از نیاز آبیاری محصولات مختلف بوده است که می توان با مدیریت بهینه توزیع آب سد بخش عظیمی از این منطقه را زیر کشت برد وبه توسعه منطقه کمک نمود.