سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اصغر عابدی – کارشناس زیست شناسی
مریم رفیعایی – کارشناس زیست شناسی

چکیده:

درسالهای اخیریکی ازمهمترین ضعف های بازارتولید محصول گوجه، عدم تناسب بین هزینه ها وقیمت این محصول می باشد. چراکه،افزایش قیمت گوجه بطورپیوسته ، با هزینه تولید این محصول درکشت گلخانه ای افزایش می یابد. این امردرسالهای اخیرمشاهده شده است بطوریکه هزینه های تولید درفصل زمستان برای تولید محصول گوجه افزایش محسوسی پیدا کرده است.هدف ازاین تحقیق، بررسی ومقایسه وتطبیق هزینه تولیدمحصول گوجه درفصول زمستان وتابستان است. در تئوری های اقتصادی، تعیینقیمت محصولات دربازاررقابتی دربلند مدت درصنعت برابر با متوسط هزینه تولید می باشد. دراین تحقیق موقعیت اقتصادی تولید گوجه در بازارباهزینه های این محصول ارتباط پیدا می کند. بطوریکه هزینه بسته بندی،بازاریابی و حمل ونقل بعنوان مهمترین عوامل تولید درنظرگرفته می شود.همچنین بازارتولید سبزیجات گلخانه ای به ویژه گوجه درحال گسترش می باشد ، واین امرباعث ایجاد یک رقابت شدید بین تولید کنندگان دررابطه با هزینه تولید این محصول می گردد.بگونه ای که هزینه تولید برای محصولات گلخانه ای افزایش یافته واین نهایتا موجبکشش پذیریقیمتی تولید محصول گوجه خواهد شد.