سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اصغر عابدی – استادیار رشته اقتصادکشاورزی دانشگاه شهرکرد
محمدعلی قضاوی – دانشجویرشته ماشین آلات کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

خاک مهم ترین عامل تولیدمحصولا ت کشاورزی است و عملیات خاکورزی مؤثرترین نقش را درافزایش عملکردآن از نظراقتصادی دارد .
ازطرفی خاکورزی باعث ، بقاء و نگهداری کلوخه ها می شود تا ازاینطریق ریشه ها بهتر بتوانند درخاک نفوذکنندو توسعه یابند . علاوه برآن ، ذرات تشکیل دهنده روی سطح خاک هم در مقابل باران بهتر مقاومت کرده، و اجازه می دهند تا حداکثرمیزان آب در خاک نفوذ وذخیره شو د . ساخت دستگاه شخم ابزارایران توسط محقق به منظور تأمین اهداف فوق می باشدکه خود از نظر اقتصادی قابل بررسی است . مهمترین مزیت ابزارساخته شده، جلوگیری ازضررهای غیرقابل جبران فرسایش ن اشی از نرم شدن خاک سطحی زمین بویژه درمناطق خشک و نیمه خشک بوده ،وهمین امرباعث ذخیره شدن رطوبت درخاک می گردد . دراین راستا ، بررسی های اقتصادی فرسایش خاک برای کشت محصول سیب زمینی درسه سال متوالی برای آزمایش دستگاه جدید،ازاهداف دیگراین مطالعه می باشد .
نتایج این پژوهش نشان م ی دهدکه : دربررسی های فنی ، میزان رطوبت خاک دراستفاده ازدستگاه جدید،افزایش و میزان فرسایش رقمی ناچیزی ( درحدودصفر ) رابخود اختصاص داده . ودرتحلیل های اقتصادی،کاهش ۱۲ درصدی هزینه نهاده کوددرکشت محصول مورد مطالعه وافزایش ۱۸ رصدی مقدارعملکرد سیب زمینی ناشی ازکاربردابزارجدیدرادرپی خواهدداشت