سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اصغر عابدی – اعضای هیأت علمی دانشگاه شهرکرد
علی تدین – اعضای هیأت علمی دانشگاه شهرکرد
رقیه امینیان – دانشجوی دکترای رشته زراعت دانشگاه شهرکرد

چکیده:

لوبیا از خانوادهجبوبات جزو گیاهانی است که توسط انسان درقدیم الایام کشت می شده و هم اکنون سطح زیر کشت این محصول درجهان ۲۷۲۳۵۰۰۰هکتارو متوسط عملکرد آن ۶۵۸ کیلو گرم درهکتارمی باشد. به نظرمتخصصین علم زراعت, پتانسیل عملکرد این محصول تا مرز۵ تن درهکتارهم قابل افزایش است.براساس آمارهای موجود, اراضی زیرسطح کشت لوبیادرجهان, ۴۰ درصد مربوط به کشورهای آسیایی و حدود۱۲/۲۶درصددرایران(۹۳۵هزارهکتار) بعد ازدومحصول نخود (۶۱/۴۶)وعدس (۲۱/۲۴)قراردارد.کشت محصول لوبیادراستان چهارمحال و بختیاری نیزباسطح ۶۹۳۰هکتاروتولید۱۶۰۴۲تن وعملکرد۲۳۱۴ کیلوگرم درهکتار ازویژگی خاصی برخوردارمی باشد. برای این منظور, پژوهش حاضرابتدااقدام به بررسی مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی استان بااستفاده ازشاخص آشکارشده بالاسا)( RCA و ضریب مکانی نموده است بطوریکه یافته های تحقیق نشان می دهد دربخش کشاورزی ومخصوصا قسمت زراعت , اشتغال وتولید دارای بالاترین مزیت نسبی است . با توجه به استعدادهای موجوددر منطقه , امکان گسترش کشت این محصول هم دربین زارعین وجود دارد. بهمین منظور, ده رقم ازارقام معمولی لوبیا درشرایط عادی وتنش کمبود آب (دردوحالت رویشی وزایشی) مورد بررسی قرارداده شده تا بهترین رقم راکه ازنظراقتصادی (سطح عملکردواجزاء عملکرد) بهینه است جهت ترویج به زارعین ارایه گردد . نتایج حاصله نشان می دهد که بین ارقام ازنظرکلیه صفات مورد بررسی, اختلاف معنی داری وجوددارد وعکس العمل ارقام مختلف نسبت به تنش کمبود آب متفاوت است. دراین تحقیق بین صفات موردبررسی , صفت عملکردازهمه متنوع تر(ضریب تنوع ۸۲/۸۲) می باشد. میانگین عملکردکلیه ارقام درشرایط بدون تنش, تنش درمرحله رویشی و تنش درمرحله زایشی به ترتیب ۳۴۰۸ , ۳۰۰۴ و ۱۵۲۸ کیلو گرم درهکتار است . ضمنا براساس نتایج بدست آمده , رقم سفید Jules در شرایط بدون تنش (۵۷۹۲کیلوگرم درهکتار)ودرشرایط تنش درمرحله رویشی (۴۸۲۸کیلوگرم درهکتار) و تنش درمرحله زایشی (۲۸۱۲کیلوگرم درهکتار)نسبت به سایر ارقام دارای عملکردنسبتا بالایی می باشد.