سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه پورفرد – سازمان توانیر

چکیده:

پیش از آنکه مشاوران و کارشناسان توسعه نیروی انسانی دیگر کشورهای پیشرو در صنعت برق، راجع به زیانهای عدم استفاده از نظامهای کارآمد ارزشیابی عملکرد مدیران عامل شرکتهای تولید نیروی برق، راهنمایی های گوناگون بهبود نظام ارزشیابی عملکرد را بما ارائه نمایند، بهتر است خود
پیش بینی و چاره اندیشی نمائیم . با این نگرش، تحقیق حاضر انجام و براساس نتیجه تحقیقات معلوم شد، سازوکار نظام فعل ی ارزشیابی عملکرد، سازگاری و تناسب لازم و کافی با ماهیت نقش، وظایف و مسؤولیتهای مدیران عامل شرکتهای مدیریت تولید برق ندارد و زمینه های موردنیاز رشد و توسعه علمی اجرایی متناسب با وظایف آنان در نظام فعلی بایستی بازنگری و تقویت گردد. از دیدگاه اکثریت مدیران ارشد صنعت برق و مدیران عامل شرکتهای یاد شده ، نظام فعلی ارزشیابی عملکرد، فاقد قدرت اجرایی و هدایتگری لازم و دارای کاستی های بسیار است. بررسی و طراحی مجدد نظام ارزشیابی عملکرد ویژه مدیران عامل شرکتهای خودگردان با نوع تولید "کالای استراتژیک" سریعا" موردنیاز است این تحقیق حاوی پیشنهادهایی بمنظور اصلاح نظام ارزشیابی عملکرد می باشد.