سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: پنجمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن صارمی – استادیار دانشگاه تهران، دانشکده فنی، انستیتو متالورژی و مواد
محمدرضا زمانی میقان – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده فنی، انستیتو متالورژ
سهیل ذهبی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده فنی، انستیتو متالورژ

چکیده:

تخریب از طریق خوردگی داغ سوپر آلیاژ IN 738LC و پوشش های آلومینایدی ساده و اصلاح شده با پلاتین توسط روش الکتروشیمیائی موردارزیابی قرار گرفته است. آزمایشات در مذاب یوتکنیکی حاوی V2O5 , NaCl , Na2SO4 در دمای ۷۰۰ درجه سانتیگراد و تحت شرایط اتسمفری صورت گرفته است. رفتار سوپر آلیاژ IN 738LC و پوشش های نفوذی آلومینایدی واصلاح شده در شرایط قبل و بعد از عملیات همگن سازی موردمقایسهواقع شده است. نتایج بدست آمده از منحنی های تغییرات پتانسییل بر حسب دانسیته جریانهمچنین مطالعات متالوگرافی (اعم از میکروسکوپ نوری و الکترونی) و آنالیز X-ray از پخش عناصر مختلف در مناطق گوناگون حاصل از اثر Al در بهبود نسبی مقاومت به خوردگی داغ می باشد. اثر مذکور با حضور پلاتین (که توسط روش EB-PVD پوشش داده شده است) مشهود تر می باشد. عملیات همگن سازی بر پوشش دهی نفوذی با اکتیویته پائین اثر نامطلوبی بر مقاومت به خوردگی داغ پوشش های آلویمنایدی بجای می گذارد، پدیده خوردگی حفره ای و سولفیداسیون بدلیل وجود شرایط خوردگی داغ در دمای پایین (نوع دوم) در اکثر نمونه های خورده شده بوضوح مشخص است.