سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدهادی موید – استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی
محمد شکرالهی – دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده مهندسی، دانشگ
مهدی حاج جوادی – دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی متالورژی و مواد دانشکده مهندسی، دانشگ

چکیده:

ورق های فولاد ساده کربنی در حمام های تک کاتیونی تا چهار کا تیونی به طوری که جزء اصلی کاتیون روی بوده است به صورت غوطه وری به مدت ۵۲دقیقه و در دمای ۷۰ درجه سانتیگراد
فسفاته شده اند . تغییرات پتانسیل خوردگی در جهت منفی تر و سپس تغییر آن به سمت مثبت بیانگر وقوع مرحله اچ شدن در زمان های نخست غوطه وری و سپس تشکیل لایه فس فات، بر روی
سطح می باشد . بررسی های میکروسکوپ الکترونی روبشی کریستال های فسفات در مراحل ابتدایی از تشکیل لایه فسفات این پدیده را تایید می کند . انجام آزمایشات پلاریزاسیون بر روی نمونه های فسفاته شده در محلول ۵ / ۳ % نمک طعام و همچنین آزمایشات سالت اسپری بر روی این نمونه ها در این تحقیق و مقایسه آنها با نمونه های فسفاته شده به روش صنعتی با استفاده از محلول های فسفاته تجاری تری کاتیون بیانگر عملکرد بهتر حمام های ساخته شده در این تحقیق در مقایسه با نمونه های تجاری بوده است .