سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

هنگامه طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی کر
هوشنگ علیزاده – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی کرج
محمدرضا نقوی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی کرج
علیرضا سیفی – مربی موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی کرج

چکیده:

تنش خشکی عامل محدود کننده رشد و نمو در گیاهان می باشد. مطالعه وضعیت بیان پروتئین کینازها، بسیاری از ابهامات موجود در زمینه مکانیزم مولکولی پاسخ به خشکی را از بین می برد. پروتئین کیناز فعال شده توسط میتوژن (MAP کیناز)، از طریق برقراری ارتباط بین سیگنال های اولیه خشکی و پاسخ های سلولی، نقش مهمی در انتقال پیام خشکی، ایفا می کند. جهت بررسی الگوی بیان MAP کینازها تحت تنش خشکی، بذور گندم نان (Triticum.eastivum L. var.Tabasi) تحت شرایط in vitroدر محیطی با پتانسیل اسمزی نرمال کشت شدند. پس از گذشت سه روز، گیاهچه ها به محیط هایی با پتانسیل اسمزی بالا که به وسیله غلظتهای متفاوت پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ حاصل شده بود، انتقال داده شدند. جداسازی RNA کل و تخلیص mRNA در تیمارهای متفاوت صورت گرفت. پرایمرهای دجنریت بر اساس نقاط حفاظت شده MAP کینازهای معرفی شده در پایگاه های اینترنتی، طراحی شدند. cDNA تکه رشته ای سنتز شده، بوسیله PCR تکثیر یافتند و محصول PCR روی ژل واسرشت توالی یابی، نمایش متفاوتی از وضعیت بیان MAP کینازها را در تیمارهای مختلف نشان داد. باندهای پلی مورف از روی ژل جداسازی و برای توالی یابی ارسال شدند.