سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد خانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
عبدالرسول تلوری – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

بارش طراحی یکی از اساسی ترین عوامل در برآوردسیلاب در حوزه های آبخیز می باشد.با توجه به وجودتغییرات زمانی در شدت رگبارهای سیل آسا شناخت دقیق الگو های توزیع زمانی بارش در یک منطقه از اهمیت زیادی برخوردار است.الگوهای توزیع زمانی بارش در امر شبیه سازی هیدرولوژیکی حوزه های آبخیز کاربرد فراوانی داشته و بعنوا ن یک ورودی اساسی در مدلهای بارش_رواناب به منظور دستیابی به نتایج دقیقتر ضروری میباشند. در این مطالعه با بررسی کلیه رگبارهای مشاهداتی در ایستگاههای باران سنجی ثبات استان آذربایجان غربی و با استخراج منحنی های بی بعد تجمعی رگبارهای معرف و استفاده از روشهای احتمالاتی و میانگین الگو های توزیع زمانی بارش معرفی شده است. در استان مورد بررسی به دلیل شرایط اقلیمی وقایع بارش کوتاه مدت دارای جامعه آماری مناسبی از رگبارهای شدید می باشد. ولی فراوانی وقایع بارش بلند مدت بیش از هیجده ساعته دارای جامعه آماری مناسبی نبوده است.در بررسی استانی الگو های توزیع زمانی بارش دراستان آذربایجان غربی،حداکثر بارش در تداومهای یک، دو، سه ساعته در ۲۵ درصداول، چهار، شش، نه، وهیجده ساعته در ۲۵ درصد دوم و در تداوم پنج ساعته در ۲۵ درصد سوم اتفاق می افتد. دربررسی با روش احتمالاتی مشاهده میشود که در تمام تداومها حداکثر فراوانی بارشها در چارک دوم اتفاق می افتد.