سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مسعود گودرزی – دانشجوی دکتری کلیماتولوژی و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخ

چکیده:

تغییر الگوی سکنی گزینی، گسترش شهرها و شهرنشینی در دهه های اخیر که در نتیجه ارتقاء استانداردهای زندگی از یک طرف و کاهش حریمهای طبیعی از طرف دیگر صورت پذیرفته ، به نوبه خود کاهش سطح پوشش گیاهی ، افزایش فرسایش خاک و افزایش مقدار ضریب جریان سطحی را در برداشته و نتیجتا افزایش دبی حاصل از بارندگی و سیلاب را نیز به دنبال داشته است . بروز این تغییرات، بررسی سیلابها را در در طراح ی زهکشها و کانالهای آبروی شهرها و کلا در تمامی پروژه های آبی، اجتناب ناپذیر کرده است . بمنظور برآورد سیلاب طرح ابتدا باید رگبار طرح برآورد گردد . از طرف دیگر استفاده از رگبار طرح در روشهای برآورد سیلاب، نیازمند بررسی توزیع زمانی مقدار بارش در طول دوره بارش است که به آن الگوی زمانی بارش می گویند . در این تحقیق پس از معرفی چند روش تعیین الگوی توزیع زمانی بارش، از دو روش پیل گریم و هاف که در آنها از داده های محلی استفاده می شود، برای تعیین الگوی توزیع زمان بارش در برخی از ایستگاههای جنوب خراسان استفاده شد . پس از بررسی مشخص شد در روش پیل گریم تغییر تداوم رگبار تقریبا تاثیری در الگوی توزیع بارش نمی گذارد اما این تاثیر در روش هاف بخوبی مشاهده می گردد لذا نتیجه گیری می شود که پیل گریم روش مناسبی برای تعیین الگوی بارش در منطقه مورد نظر نیست .