سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فریبرز فاتحی سیچانی – کارشناس ارشد شرکت فراکوش سپاهان اصفهان
فرامرز فرشته صنیعی – دانشیار دانشگاه بوعلی سیناهمدان

چکیده:

اکستروژن میله های دو فلزی به منظور سود جستن از محاسن دو فلز مختلف و ویژگیهای ممتاز فرایند اکستروژن صورت می گیرد پارامترهای فرایند می توانند بر توزیع کرنش موثر و خطوط جریان در مقطع محصول موثر بوده و برکیفیت محصول تاثیر گذار باشند. در تحقیق حاضر اکستروژن مستقیم میله مرکب سرب و قلع با استفاده از ازمایشهای عملی و روش اجزا محدود مورد بررسی قرارگرفته است در ازمایشهای عملی از نیم بیلتهای شبکه بندی شده و روش پلاستیسیته مشاهده ای جهت تعیین الگوی جریان و کرنش موثر استفاده شده است. بررسی عددی با شبیه سازی فرایند در نرم افزار ansys صورت گرفته است دراین ارتباط اثر نیم زاویه قالب و اصطکاک بر تغییر شکل شبکه و کرنش موثر مورد بررسی قرارگرفت. ملاحظه گردید با افزایش نیم زاویه قالب و ضریب اصطکاک توزیع کرنش موثر بطور قابل توجهی غیریکنواخت شده و شدت تغییرات کرنش موثر از مرکز میله تا سطح تماس قالب افزایش می یابد.