سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمود عضدی – دانشجوی ارشد دانشگاه مازندران
خدایار عبداللهی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی کشاورزی شهرکرد

چکیده:

خشکسالی یکی از پدیده های محیطی و بخش جدائی ناپذیر تغییر اقلیم می باشد. خشکسالی ممکن است در هر جائی رخ دهد و باعث کمبود آب گردد، اما ویژگی های آن از قبیل شدت، مدت و بزرگی خشکسالی و همچنین اثرات آن از محلی به محل دیگر متفاوت می باشد. درمناطق خشک و نیمه خشک کمبود بارندگی اثرات شدیدی بر روی منابع آب می گذاشته و در اغلب موارد خشکسالی های هواشناسی به وقوع خشکسالی های هیدرولوژیکی منتهی می شوند.خشکسالیها اثرات منفی بسیاری بر محیطهای انسانی، زیستی و اکولوژیکی بر جای می گذارد که این امر نشانگر اهمیت شناخکت خصوصیات و پایش خشکسالی ها در طول دوره های زمانی بلند مدت می باشد. در این تحقیق به منظور بررسی الگوی زمانی ومکانی خشکسالی در استان مازندران از آمار ۵۱ ایستگاه بارانسنجی وزارت استفاده گردیدکه پس از بازسازی و کنترل داده ها شاخص SPI برای یک دوره۲۰ ساله محاسبه و استفاده از روش های زمین آمار پهنه های خشکسالی های استان تولید شد. نتایج نشان داد که بر شدت خشکسالی از غرب به شرق استان افزوده شده همچنین تداوم خشکسالی ها در غرب استان بیشتر از شرق استان می باشد همچنین هیچ روند و الگوی خاصی در میان دوره های خشکسالی و ترسالی ایستگاه های موردمطالعه مشاهده نشد.