سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن آقائی – شرکت توزیع برق شهرستان مشهد
علی اکبر شیبانی – شرکت توزیع برق شهرستان مشهد

چکیده:

امروزه اعتقاد اساسی درتحول سازمانها براین است که تیمهای کاری مبانی اصلی سازمان هستند و زمانی این تیمها موثر خواهند بود که بتوانند فرهنگ ، فرآیندها، سیستمها وروابطشان را مدیریت کنند . تیمها وکار تیمی مهمترین مواردی هستند که درسازمانهای امروزی اتفاق می افتند . واژه تیم درسازمانها مبین عمل تیم سازی است . مدارک وشواهد روشن فراوانی وجود دارد که تیمهای اثر بخش نتایجی بیش از عملکرد افرادی که مجزا کار میکنند ببار می آورند و حاصل کارشان به مراتب فراتر از قابلیت افراد وگروههای غیرمنسجم میباشد . ما دراین تحقیق سعی نموده ایم با استفاده از الگوی مدیریت تیم سازی بلبین(Belbin) 5]مشکل ساختاری ]تیمهای کاری ( کمیته های تخصصی وکاربردی ) را در شرکت توزیع مشهد شناسائی وبا الگو برداری از طرح مزبور به شناخت استعداد های افراد ونقش آفرینی آنان در بهسازی مدیریت تیمهای شرکت اقدام وازاین طریق به تحولی ساختاری در تشکل تیمهای شرکت بپردازیم .درشروع کار به مطالعه وشناسائی طرح تیم سازی وانطباق
مبانی آن با شرایط شرکت پرداخته ایم .
با شناسائی وضعیت موجودکمیته های تخصصی وکاربردی و شناسائی مشکلات آنها ، به توانائی ها ونقاط قوت و ضعف درتشکیلات تیمی شرکت پی بردیم و دراین راه با تهیه وتدوین و توزیع فرمهای پرسشنامه دربین کارکنان به روانشناختی وبررسی توانمندیهای کارشناسان واعضاء تیمها پرداخته وپس از بررسی جامعه آماری با تحلیل اطلاعات (که دارای ۸۴ عضو و ۲۰ متغیر بوده است ) از طریق تکنیکهای آماری به توصیف داده ها پرداخته وتوانسته ایم با استفاده از نرم افزار تهیه شده (نرم افزار تحت زبانACCESSاین داده ها را پردازش و درنهایت نتایج حاصله را در انتخاب اعضاء تیمها ومشارکت آنان دخیل نمائیم همچنین باشناسائی اهداف ووظائف تیمها وکمیته های شرکت ونقش آنان در فرآیند مشارکت تصمیم گیری مدیران به ساختاری نوین دست یافته که درنهایت موجبات تحول اداری را برای شرکت بهمراه آورده است .