سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیدجلال الدین هاشمی –
ناصر باقری مقدم –
سعیدرضا رادپور –

چکیده:

جریان انرژی به عنوان شاهرگ حیاتی رشد و بقای کشورها شناخته شده و حفظ و صیانت از منابع انرژی و تداوم مناسب جریان بهینه حامل های انرژی برای ادامه برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی امری لازم و ضروری است . بنابراین تامین امنیت مورد نیاز برای سیستم انرژی کشور متشکل از منابع، مولدها و شبکه توزیع انرژی ، نقش تعیی ن کننده ای در حیات جامعه و توسعه اقتصادی و اجنماعی هر کشور دارد. در این مقاله پس از بیان تعاریف ، عوامل تاثیرگذار بر امنیت سیستم انرژی مورد بررسی قرار گرفته است و اثرات حاصل از توسعه کاربرد انرژی های تجدیدپذیر بر افزایش امنیت انرژی کشور ارزیابی شده است . بر اسا س نتایج به دست آمده ، در حال حاضر امنیت سیستم انرژی کشور از لحاظ منابع، مولدها و شبکه توزیع در سطح پایینی قرار دارد و توسعه کاربرد انرژ یهای تجدیدپذیر در موارد متعددی می تواند باعث افزایش درجه امنیت انرژی شود که از میان آنها م یتوان به توسعه منابع انرژی منطق های جهت کاهش میزان
انتقال حاملهای انرژی در شبکه توزیع، حصول به مقدار بهینه ذخیره انرژی، توزیع مناسب منطقه ای مراکز تولید و تبدیل انرژی ، کمک به حذف نقاط حساس در شبکه انتقال و کاهش انرژی مورد نیاز مراکز بزرگ مصر ف به انرژی شبکه در زمان پیک مصرف با استفاده از قابلیت تولید غیر متمرکز انرژ ی های تجدیدپذیر اشاره کرد. همچنین توسعه کاربرد انرژ ی های تجدیدپذیر در کشورهای
واردکننده انرژی، مش کلات ناشی از ع دم ثبات در بازار نفت خام و سایر حام ل های انرژی اولیه را مرتفع می نماید و هزینه بالای ذخیر هسازی حامل های انرژ ی متداول را کاهش میدهد.