سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

داریوش منصوری – عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

آگاهی از وضعیت باد و امواج در دریا، نقش عمده ای بر روی پیشرفت علوم و فناوری دریایی دارد . بطوریکه هرگونه طراحی و ساخت سازه های دریایی ایمن و کشتیرانی مطمئن و موارد مشابه نیاز به شناخت اقلیم دریایی ( باد و موج ) می باشد . در این تحقیق با استفاده از اطلاعات هواشناسی و توپوگرافی منطقه و روش SMB ، الگوی امواجمنطقۀ دریایی نور در فصول مختلف سال، ارائه گردید . با توجه به نتایج این تحقیق در فصل بهار جهت موج غالب، غربی و پس از آن جهت شرقی، حائز اهمیت بوده و حداکثر ارتفاع موج ۴/۶ متر در جهت غربی می باشد . در فصل
تابستان جهت موج غالب، شمالی و بعد از آن جهت غربی دارای اهمیت ا ست و حداکثر ارتفاع موج ۴/۳۵ متر در جهت شمال می باشد . در فصل پائیز جهت موج غالب، شمالی و حداکثر ارتفاع موج ۳/۰۱ متر در جهت شمال می باشد . جهت موج غالب در فصل زمستان، غربی و بعد از آن جهت شمالی دارای اهمیت است . حداکثر ارتفاع موج به میزان ۵/۵۸ متر در جهت غربی است در میانگین سالیانه برای گلموج منطقه مورد مطالعه، امواج غربی غالب و بعد از آن امواج شمالی دارای اهمیت می باشند . حداکثر ارتفاع میانگین سالیانه امواج در جهت غربی به میزان ۴/۳۹ متر و
میزان وقوع امواج آرام بطور سالیانه در منطقه مورد مطالعه ۷۲/۸۶ درصد است . در نهایت به کمک اطلاعات اندازه گیری شده میدانی ژرفاسنجی و مشخصات امواج در سه ایستگاه رستمرود، نور و رویان؛ شکست امواج منطقه تحقیق از نوع آشفته مشخص گردید .