سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی احمدپور – استادیار گروه مهندسی شیمی، دانشگاه فردوسی، دانشکده مهندسی، گروه مه
عبدالمجید مسکوکی – دانشجوی دکترای صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی، دانشکد
مسعود رضائی – فوق لیسانس مهندسی شیمی (صنایع غذایی)، دانشگاه فردوسی، دانشکده مهندسی

چکیده:

در مقاله حاضر، آبگیری از ماست توسط سوپرجاذب پلیمری برای نخستین بار مورد بررسی قرار گرفته است. در آزمایشات به عمل آمده، اثرات وجود سوپرجاذب، نوع بستر (افقی و عمودی) و زمان در روش معمول تغلیظ ماست مورد مطالعه قرار گرفت. درصد ماده خشک باقیمانده و میزان مواد جامد محلول در کلیه نمونه های آبگیری شده در زمان های مختلف اندازه گیری گردید. نتایج حاصله پس از تجزیه و تحلیل آماری نشان دادندکه استفاده از سوپرجاذب پلیمری م یتواند زمان آبگیری را به کمتر از ی کسوم کاهش دهد. از سوی دیگر، در مدت زمان مشخص، استفاده از سوپرجاذب در یک بستر پهن موجب افزایش بیش از ۷۰ درصد ماده خشک ماست نسبت به رو ش فعلی (بدون سوپرجاذب و بستر عمودی) م یگردد. نتایج تحقیق به عمل آمده، استفاده از سوپرجاذب پلیمری پایة آکریلی
را به عنوان یک مادة شدیداً آبدوست در آبگیری غیرحرارتی بسیاری از مواد غذایی پیشنهاد می نماید.