سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اصغر خسروشاهی – اصل استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده:

استفاده از آب پنیر بعنوان یکی از ضایعات کارخانجات پنیر سازی که از BOD بالایی برخوردار بوده و در آلودگی محیط زیست نقش بسزایی دارد در تولید یکی از فرآورده های تخمیری شیر مورد مطالعه قرار گرفت. در این مطالعه آب پنیر به نسبتهای ۲۰% ، ۳۰% ، ۵۰% و ۷۰% به شیر مورد استفاده در تهیه استفاده در تهیه کفیر تلقیح شده و نوشیدنی حاصله توسط اعضاء تست پانل مورد ارزیابی اورگانولپتیکی قرار گرفت. نتایج حاصل از انجام آزمایشهای تست پانل نشان داد که می توان از آب پنیر به نسبتهای مختلف در تولید این فرآوردهاستفاده نمود.