سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدعلی رضا بهشتی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
کوروش شجاعی نوفرست – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
مصطفی جعفریانی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

استفاده از گیاهان پوششی به عنوان یکی از رهیافت های چند جانبه در توسعه و کاربرد کشاورزی پایدار بو یژه برای از بین بردن معضلات عدیده کشاورزی پرنهاده و رایج امروزی روشی موثر در جهان شناخته شده است . این تحقیق در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ٤ تکرار و ٦ تیمار شامل : ١‐- محصول خالص سورگوم ، ذرت و‐ چغندرقند(عدم کنترل علف هرز در تمام طول فصل رشد گیاه زراعی ٢- مالچ زنده (پس از چین برداری اول کشت صورت گرفته و چین برداری دیگر صورت نمی گیرد. ٣‐- مالچ زنده (پس از چین برداری اول کشت صورت گرفته و چین برداری تا آخر فصل رشد ادامه می یابد . ٤-‐مالچ مرده (قبل از کشت محصول زراعی گیاه پوششی با علف کش از بین می رود ٥‐- محصول خالص (کنترل علف هرز در تمام طول فصل رشد گیاه زراعی )، بمدت سه سال در مر ک ز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان به اجرا در آمد . نتایج نشان داد تیمارها اثر معنی داری برعملکرد اقتصادی هر یک از محصولات ز راعی داشتند .عملکرد اقتصادی در کلیه تیمار هایی که شبدر ایرانی به کار رفته بود ، افزایش معنی داری نشان داد همچنین افزایش معنی داری از نظر عملکرد اقتصادی در تیمار های مالچ مرده نسبت به مالچ زنده در هر سه محصول زراعی مشاهده شد . این نتایج نشان داد که می توان از شبدرایرانی به عنوان یک گیاه پوششی مناسب ورهیافتی مطلوب در بوم نظام های زراعی به منظورتولیدی پایدار استفاده نمود.