سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا اسکندری – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز
صدیقه کاشیان – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز – پژوهشکده کاربرد پرتوها ،پژو

چکیده:

ا BNCT یکی از بهترین روشهای درمان تومرهای بدخیم مغز و سرطانهای پوست است. انرژی بهینه نوترون برای پرتو دهی بینeV1تا keV 1 است. در این تحقیق امکان استفاده از واکنش D- T درشتابدهنده کوک کرافت- والتون به عنوان چشمه نوترون در BNCT مورد بررسی قرار گرفته است. انرژی نوترون حاصل از این واکنش با انرژی دوترون ۱۱۰keVبرابر ۱۴/۱MeV است. از AlF3و ΒeO بترتیب به عنوان کند کننده و باز تابنده واز Pb و U برای تکثیر نوترون استفاده شد . در این حالت شار نوترون نیمه حرارتی حاصل از شتابدهنده (فرمول در متن اصلی موجود می باشد) محاسبه شد، که این میزان شار برای BNCT مناسب است. کلیه محاسبات به روش مونت کارلو و با استفاده از کد MCNP4C انجام شده است.