سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

نعیم بنی سعید – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست- آب و فاضلاب -کارشناس شرکت مهندسین مشاور
نعمت الله جعفرزاده – دکترای مهندسی بهداشت محیط- عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپو
فرامرز ترکیان – دکترای مهندسی محیط زیست- مدیر پروژه پژوهشکده محیط زیست ظژوهشگاه صنعت
غازی عیدان – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست- رئیس اسبق ( بازنشسته) پژوهشکده محیط زیست

چکیده:

شناور سازی با استفاده از تفوت وزن مخصوص بین جامدات یا مایعات به صورت قطرات کوچک معلق با مایعات بوده و در مقایسه با عملیات ته نشینی، روش جداسازی جامد-مایع یا مایع-مایع بر اساس وزن مخصوص ظاهری یا حقیقی ذرات می باشد. در این تحقیق با استفاده از یک دستگاه نیمه صنعتی کارایی این سیستم در حذف مواد آلی و معلق در استفاده از تصفیه خانه هایی که از آب کارون تغذیه می شوند سنجیده شده است. اهداف اصلی این تحقیق شامل بررسی راندمان حذف کدورت و ترکیبات مواد آلی در سیستم Dissolved Air Flotation ) DAF) از آب رودخانه کارون می باشد. دامنه تغییرات راندمان حذف کل جامدات معلق در پایلوت DAF بین ۳۸ تا ۹۵ درصد با میانگین ۷۲ درصد بوده است. نتایج بیان می دارد که راندمان حذف رابطه معکوس با میزان جامدات ورودی به سیستم دارد بطری که با افزایش TSS، راندمان کاهش می یافت. این مساله بیانگر این واقعیت است که در غلظتهای بالا از مواد معلق سیستم DAF دارای بازدهی کافی نیست، لذا بدون استفاده از سیستم های پیش ته نشینی عملا کارایی لازم را در حذف مواد معلق ندارد و برای استفاده در تصفیه خانه هایی که از رودخانه کارون تغذیه می شوند بدون ته نشینی مقدماتی کارایی لازم را در حذف مواد معلق ندارد و برای استفاده در تصفیه خانه هایی که از رودخانه کارون تغذیه می شوند، بدون ته نشینی مقدماتی توصیه نمی گردد. از طرفی راندمان حذف کل کربن آلی در پایلون DAF بین ۱۳ تا ۸۲ درصد با میانگین ۴۴ درصد بوده و چنانچه ملاحظه می گردد بازدهی حدف TOC نیز رابطه مستقیمی با میزان غلظت TOC ورودی به سیستم دارد با توجه به فراتر از حد مجاز نبودن این پارامتر در طول دوره تحقیق، می توان راندمان حذف TOC را قابل قبول قلمداد کرد. استفاده از این سیستم جهت تولید آب با کیفیت بهتر در تصفیه آب رودخانه کارون به عنوان فرایند تکمیلی توصیه می گردد.