سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر اسلامی – ا عضاء هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان
عباس ملائی – ا عضاء هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

رودخانه ها به عنوان منابع حیاتی از قدیم نقش مهمی را در زندگی بشر و تمدن ها ایفاء می نمایند، وجود سیلاب ها و طغیان رودخانه ها نیز همواره باعث خسارات مالی و جانی بسیاری گردیده است . از این رو انجام مطالعات، تحقیقات و در پی آن انجام فعالیت های سازگار با طبیعت رودخانه و اقدامات مهندسی بجا، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است . امروزه جهت انجام مطالعات و تحقیقات در مهندسی رودخانه از نرم افزارهای مختلف شبیه سازی مانندHEC-RASر رودخانه های اصل ی نساء، کنارنای، آب باریک می باشد و مهمترین عوامل حوزه ای و رودخانه ای مؤثر در وقوعسیلاب شامل وسعت زیاد حوزه ها، سازندهای نفوذناپذیر، فقر شدید پوشش گیاهی، شیب تند آبراهه ها و شدت بارش می باشد. در این تحقیق دبی پیک سیلاب های منطقه با دوره بازگشت های مختلف محاسبه و بعنوان ورودیهمراه با سایر اطلاعات مورد نیاز به مدلHEC-RASداده شد و پروفیل سطح آب توسط مدل محاسبه و رسم گردید. نتایج بدست آمده نشان از همخوانی رفتار رودخانه ها با داده های مدل و خسارات ناشی از طغیان رودخانه در سنوات قبل دارد