سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیرمسعود افشار – مهندس محیط زیست شرکت آبفای اهواز
بیژن بینا – استاد و مدیر گروه دانشکده بهداشت دانشگاه اصفهان
نعمت الله جعفرزاده – دانشیار گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپو

چکیده:

میکروارگانیسم های موجود در راکتور روش لجن فعال مسئول کیفیت پساب خروجی می باشند . جمعیت میکروبی ا ستخر هوادهی لجن فعال تصفیه خانهی فاضلاب چنیبیه ی شهر اهواز و متغیر های بهره برداری آن به منظور استفاده از جمعیت تکیاخته های (مژه دارا ن) غالب در راهبری و کنترل عملکرد تصفیه خانه به مدت شش ماه و هفته ای ۲ بار مورد بررسی قرار گرفت .در این تحقیق از برنامه نرم افزار آماری SPSS برای بررسی میزان همبستگی و نوع روابط بین میکروارگانیسم های مشاهده شده و متغیر های فیزیکوشیمیایی استفاده شده است . نتایج نشان داد ، مژه داران چسبیده بیشترین تکیاخته تشکیل دهندهی استخر هوادهی تصفیه خانه را تشکیل می دهند .پس از آن از مژه دار ان خزنده گونه، اپلوتس به فراوانی در لجن فعال مشاهده می شوند .نتایج نشان داد افرایش مژه داران چسبیده با مقادیرCOD و BOD پساب خروجی رابطه خطی و منفی با ضریب همبستگی r =-0/920 , P=0/05 دارد .بنابراین می توانند شاخص مناسبی برای تعیین کیفیت پساب باشند . همچنین این تحقیق نشان داد مژه داران خزنده با کدورت پساب با ضریب همبستگی r=0/581 رابطه مستقیم دارندو می توانند شاخص مناسبی جهت بررسی عملکرد ته نشینی محسوب شوند . همچنین روتیفرها با مقدار BOD بخروجی نسبت عکس و با اکسیژن محلول رابطه مستقیم دارند.