سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عسکر فرحناکی – بخش علوم و صنایع غذائی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
حسن افشاری جویباری – بخش علوم و صنایع غذائی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
محسن رادی –

چکیده:

رنگ و ظاهر ماده غذائی اولین پارامتر در تشخیص کیفیت مواد غذایی می باشد; امروزه از پارامترهای رنگ سنجیCIELab یا L a b جهت اندازه گیری آن استفاده می شود. در این تحقیق امکان استفاده از تصویر برداری دیجیتالی و نرم افزار فتوشاپ برای اندازه گیری پارامترهای L,a,b مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پارامترهای L,a,b بدست آمده از نرم افزار فتوشاپ و سیستم هانترلب دارای ضریب همبستگی به ترتیب ۰/۹۹۵ و ۰/۹۹۷ و ۰/۹۹۵ می باشند که ضریب همبستگی بسیار خوبی می باشد ولی این پارامترها از لحاظ عددی با هم تفاوت دارند که این مشکل با استفاده از فرمولهایی قابل اصلاح می باشد. بعد از تصحیح می توان از این داده ها جهت گزارش پارامترهای رنگ مواد غذائی یا هر ماده دیگر استفاده کرد. از این روش جهت مطالعه تغییرات رنگ رطب مضافتی در هنگام رساندن مصنوعی استفاده شد. نتایج نشان داد که هرسه پارامتر L,a,b در طی رسیدن کاهش می یابند.