سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا سوری – کارشناس ارشد دفتر توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی وزارت نیرو
لیلا الوندی – کارشناس فضای سبز شهرداری منطقه ۲۱ تهران

چکیده:

لزوم بهره گیری از منابع آبی غیر متعارف ، موضوعی است که امروزه خود را بعنوان یک ضرورت اجتناب نا پذیر بویژه برای کشور ما نمایان ساخته است . این موضوع در شهرهای بزرگ و پر جمعیت مانند تهران بصورت خاص مطرح است . برخی کارشناسان استفاده از پساب های خانگی در کشاورزی و فضای سبز را بعنوان راه حلی مناسب جهت دفع فاضلاب می دانند زیرا اولا جایگزین مناسبی برای آبهای با کیفیت خوب بوده و دیگر آنکه عناصر و مواد غذایی مورد نیاز گیاه را در اختیار آن قرار می دهد . در بحث استفاده از فاضلاب ها دو امکان وجود دارد . بعبارتی می توان از فاضلاب به دو صورت تصفیه شده و تصفیه نشده استفاده کرد . که چنانچه امکان استفاده از فاضلاب به صورت تصفیه نشده فراهم گردد، تا حدود زیادی از هزینه های مربوط به تصفیه کاسته می شود . لذا در این تحقیق امکان استفاده از فاضلاب بصورت خام و تصفیه نشده در کاشت ذرت علوفه ای و آبیاری فضای سبز شهری مورد بررسی قرار گرفت .
بررسی نتایج بدست آمده و مقایسه آن با تیمار شاهد نشان می دهد که میزان عملکرد و همچنین جذب عناصر ماکرو (N.P.K) در تیمار فاضلاب خام حداکثر است . بعلاوه در مورد جذب فلزات سنگین نیز مشاهده گردید که میزان این فلزات در هر صورت ، در اندامهای گیاهی بیشتر از مقدار آن در میوه ذرت ( بلال ) می باشد . همچنین در مورد آبیاری فضای سبز مشخص گردید که استفاده از فاضلاب خام بهیچوجه امکان پذیر نبوده ولی استفاده از پساب های تصفیه شده با لحاظ موارد خاص قابل توصیه است .