سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجتبی فتحی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل و کارشناس بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبی
مصطفی ولی زاده – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز،
رسول اصغری زکریا – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

برای بررسی امکان استفاده از کلون های حاصل از بذر حقیقی سیب زمینی به عنوان غده های بذری، آزمایشی با استفاده از ١٢٠ کلون حاصل از بذر حقیقی سیب زمینی با منشا مر کز بین المللی سیب زمینی بعنوان تیمار و ارقام آگریا، مارفونا، دراگا، آگاتا و آریندا به عنوان شاهد با استفاده از طرح حجیم شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در استان اردبیل اجرا ش د. صفات تعداد ساقه اصلی, قطر ساقه اصلی , تعداد ساقه فرعی ، ارتفاع بوته ، عملکرد کل در واحد سطح ، تعداد غده در هر بوته ، تعداد غده های با قطر بیشتر از ٥٥ میلی متر, ۵۵-۳۵ میلی متر و کوچکتر از ٣٥ میلی متر ، وزن غده در هر بوته، وزن غده های با قطر بیش از ٥٥ میلی متر, وزن غده های با قطر ۵۵-۳۵ میلی متر و وزن غده های با قطر ک وچکتر از ٣٥ میلی متر بر اساس میانگین ده بوته تصادفی اندازه گیری و محاسبه شد . میزان ماد ه خشک هر کلون و واریته شاهد اندازه گیری گردید . همچنین مقدار ماده خشک تولیدی در مترمربع از حاصلضرب عمل کرد کل و درصد ماده خشک بدست آمد . تصحیح عملکرد کلون ها با استفاده از واریانس اشتباه صفات مربوط و با توجه به بلوکی که در آن قرار گرفته بودند صورت گرفت. میانگین کلون ها با استفاده از روش LSD در چهار گروه مورد مقایسه قرار گرفتند . کلون های شماره ۱۱۰، ۱۹، ۴۶، ۴۱، ۹۱، ۴۴، ۷۸، ۱۱۱، ۷۰ و ۱۰۱ دارای عمل کرد بیش از ٣١ تن در هکتار بوده و برتری معنی داری نسبت به ارقام شاهد حتی پرمحصولترین آن ها (آگریا با عمل کرد ۱۶/۶ تن در هکتار) نشان داد ند. از نظر میزان ماده خشک تولیدی در مترمربع نیز کلون های ۴۱، ۱۱۰، ۱۹، ۴۴، ۹۱، ۴۶، ۴، ۴۲، ۸۴ و ۸۱ به ترتیب با تولید ۱/۰۶۵۹، ۰/۹۴۰۶، ۰/۹۱۱۹، ۰/۸۹۸۰، ۰/۸۹۰۳، ۰/۸۸۵۲، ۰/۸۵۲۲، ۰/۸۳۵۲، ۰/۸۳۲۰ و ۰/۸۲۹۹ کیلوگرم ماده خشک در متر مربع ده کلون برتر تشخیص داده شدند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد از طریق انتخاب در بین کلونهای حاصل از بذر حقیقی سیب زمینی می توان به غد ه های بذری سالم و پر محصول دست یافت.