سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: ۲۰
نویسنده(ها):
سمانه ثنائی فر – دانش آموخته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، گروه زراعت و اصلاح نباتات
متین جامی معینی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، گروه زراعت و اصلاح نباتات
محمد آرمین – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، گروه زراعت و اصلاح نباتات

چکیده:
به منظور بررسی امکان القاء کالوس در گیاه پنیرباد، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۳ تکرار در آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار ا نجام شد. فاکتورهای مورد مطالعه، شامل ریزنمونه گیاهی در دو سطح ریز نمونه برگ و ریز نمونه قطعات بین گره ای ساقه، غلظت تنظیم کننده رشد BAP در چهار سطح صفر، ۰/۵، ۱ و ۱/۵ میلی گرم در لیتر و غلظت تنظیم کننده رشد NAA در چهار سطح صفر، ۰/۱، ۰/۵ و ۱ میلی گرم در لیتر بودند. نتایج نشان داد که نوع ریزنمونه، غلظت BAP و غلظت NAA بر کلیه ویژگی های مورد بررسی شامل تعداد روز تا کالوس زایی، درصد القاء کالوس، قطر کالوس و وزن تر کالوس تأثیر معنی دار داشت. ریزنمونه های برگ نسبت به ریزنمونه های ساقه در رابطه با کالوس زایی برتری نشان داد. استفاده از ریزنمونه های برگ باعث کاهش زمان لازم تا القاء کالوس، افزایش قطر کالوس و وزن تر کالوس گردید. استفاده از تنظیم کننده رشد BAP در محیط کشت، باعث بهبود خصوصیات کالوس زایی در ریزنمونه های ساقه و برگ شد. غلظت ۱ میلی گرم در لیتر BAP بیشترین تأثیر مثبت را بر القاء کالوس داشت. تنظیم کننده رشد NAA القاء کالوس در ریزنمونه های مختلف را بهبود بخشید. بیشترین درصد القاء کالوس در غلظت ۰/۵ میلی گرم در لیتر NAA مشاهده شد. با توجه به نتایج، محیط کشت MS حاوی ۰/۵ میلی گرم در لیتر BAP و ۰/۵ میلی گرم در لیتر NAA جهت به حداکثر رساندن تولید کالوس در گیاه پنیرباد قابل توصیه است.