سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

معصومه حیدری –
مریم رفعتی –

چکیده:

بی تردید تولید زباله در زندگی روزمره امری اجتناب ناپذیر است ، این در حالی است که به این مقوله در مقایسه با مطالعات انجام یافته بر روی سایر معضلات زیست محیطی کمتر پرداخته شده است . در مدیریت مواد زاید جامد روش های متفاوتی برای دفن و انهدام زباله وجود دارد که در دنیای مدرن امروزی بازیافت و استفاده مجدد با حفظ جوانب زیست محیطی و اقتصادی از اهمیت چشمگیر تری برخوردار است .
بدون آگاهی از ویژگی های کمی و کیفی زباله و همچنین بدون ارزیابی میزان آگاهی ، همکاری و مشارکت مردمی با برنامه های بازیافت ، امکان سنجی و ارایه الگوی اجرایی مناسب جهت بازیافت امکان پذیر نخواهد بود . از این رو در این پژوهش میزان تولید روزانه زباله و آنالیز فیزیکی آن در چهار منطقه شهرداری در طول چهار فصل مختلف سال و همچنین میزان مشارکت شهروندان همدانی در برنامه های بازیافت مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت .
جهت تعیین میزان متوسط تولید روزانه زباله از روش آنالیز وزنی – حجمی و برای آنالیز فیزیکی از روش نمونه گیریسهمیه ای تصادفی استفاده گردید که در این تحقیق در طی چهار فصل و در هر فصل به مدت یک هفته و در هر روز از هر منطقه پنج نمونه و در مجموع ۲۰ نمونه نیم متر مکعبی از کل مناطق انتخاب گردید، ضمن این که چگالی و درصد وزنی رطوبت نیز مورد محاسبه قرار گرفت و جهت تجزیه و تحلیل داده های حاصل از نرم افزار آماری SASو SPSS استفاده گردید .
جهت ارزیابی میزان مشارکت مردمی در برنامه های بازیافت نیز پرسش نامه های طراحی و به تعداد ۵۰۰ نسخه در چهار منطقه توزیع و به روش مصاحبه حضوری تکمیل گردید .
نتایج به دست آمده نشانگر تولید متوسط روزانه ۴۸۲/۹۳ تن زباله با چگالی ۵۶۸/۹۶ کیلو گرم بر متر مکعب و رطوبت متوسط ۴۶/۷۶ درصد و سهم سرانه ۰/۹۶کیلوگرم به ازا هر نفر در سطح شهر همدان می باشد . همچنین نتایج حاصل از آنالیز فیزیکی زباله شهری در طول مدت یک سال نشان می دهد که حدود ۷۲/۷۶ تن ( ۱۵/۰۷ درصد ) از کل زباله تولیدی روزانه شامل اجزای قابل بازیافت مانند پلاستیک ، فلز ، شیشه ، کاغذ و … و حدود ۳۷۹/۹۳ تن ( ۷۸/۷۹ درصد ) نیز به مواد آلی قابل کمپوست اختصاص دارد . طی نظر سنجی به عمل آمده نیز ۸۴ درصد از شهروندان همدان با مقوله بازیافت آشنا بوده و ۸۹ درصد به اجرای آن متمایل و ۹۰ درصد از آن ها حاضر به همکاری با این طرح بوده اند .