سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

نازنین باورصاد امیدیان –
لیلا درخشان –
لادن نورمند –
حسین نجف زاده –

چکیده:

بیهوشی با کتام ین در ح یوانات کوچک دارا ی اهم یت کل ینیک ی است و یک ی از داروها ی پر مصرف در سگ و گربه محسوب می گردد . این دارو به روش تزر یق داخل وریدی و عضلانی استفاده می گردد . در مطالعه حاضر، بیهوشی با کتامین به روش خوراکی و تاثیر آسپرومازین بر کیفیت بیهوشی با آن بررسی شد . در ۲ گروه ( به تعداد ۵ سر در هر گروه ) از رت ها آزما یش به شرح ز یر انجام شد : گروه اول کتامین را با دوز ۲۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم به صورت خوراکی دریافت کردند و گروه دوم در ابتدا ۱۰ میلی گرم بر کیلوگرم آسپرومازین به صورت داخل عضلانی و ۵ دقیقه بعد کتامین را با دوز ۱۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم به صورت خوراکی دریافت کردند . زمان ایجاد بیهوشی، مدت بیهوشی، تغییرات ضربان قلب و تنفس، رفلکسپدال در قبل و در هنگام بیهوشی کامل اندازه گیری شد . میانگین زمان بیهوشی در گروه اول ۱۱۲ دقیقه بود و میانگین زمان بیهوشی در گروه دوم ۴۸ دقیقه بود . میانگین تعداد ضربان قلب در قبل و بعد از بیهوشی در گروه ۱ به ترتیب ۱۵۶ و ۱۷۴ می باشد . میانگین تعداد و ضربان قلب در قبل و بعد از بیهوشی در گروه ۲ به ترتیب ۱۶۰ و ۱۲۰ می باشد . میانگین تعداد تنفس در قبل و بعد از بیهوشی در گروه ۱ به ترتیب ۱۲۵ و ۱۵۵ می باشد . میانگین تعداد تنفس در قبل و بعد از بیهوشی در گروه ۲ به ترتیب ۱۲۸ و ۱۰۷ می باشد . بنابرا ین تامین خوراکی تقریبا با دوز دو برابر تزریقی می تواند بیهوشی مناسبی را در رت ایجاد می کند .