سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا خاتمی – کارشناسی ارشد مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و
محمد رنجبر – دانشیار گروه مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده فنی و م

چکیده:

در ا ین تحق یق ا ز ر یاضیات فاز ی برا ی بررس ی امکان تشک یل رسوب انه یدرید استفاده شده است . ناسازگاری شیمیایی بین آب تزر یقی و آب سازند ی در ط ی عمل یات س یلاب زن ی با محاسبه نسبت اشباع مخلوط دو آب تع یی ن شده است . با استفاده از توابع عضو یت گوس ی، پارامترها ی نادق یقی معادلات لازم مدل گردیده است. بوسیله اصل گسترش، ا ی ن توابع گوسی در ح ین فرآ یند محاسبات فاز ی، پردازش شده اند . در نها یت مقاد یری فاز ی بدست آمده اند که ط ی ف پاسخها ی ممکن را برا ی حل عدد ی مسأله نشان م ی دهند . با بکارگیری این روش، میزان فوق اشباع شدگی ناشی از تزریق آب خلیج فارس بدرون میدان نفتی آغاجاری تعیین شده است.