سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم قدردان – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی
زینب مومن – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی
مهرداد منطقیان – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی

چکیده:

در فرآیند تقطیر واکنشی، انجام همزمان واکنش و جداسازی در یک دستگاه، خلوص محصولات بهدستآمده را افزایش داده، هزینههای ثابت و عملیاتی فرایند و نیز مصرف انرژی آن را کاهش میدهد. در این مطالعه به بررسی امکان انجام عملیات تقطیر واکنشی با استفاده از یک رویکرد گرافیکی – روش منحنی پسماند- پرداختهشدهاست. فرآیند مورد بررسی در این مطالعه، فرآیند تولیدMTBE در نتیجه انجام واکنش متانول و ایزوبوتن در حضور بوتان بهعنوان ماده خنثی میباشد. توسعه روش در محیط نرمافزارMATLABانجامشده و سپس به تحلیل دیاگرام و بررسی اثر فشار بر روی آن پرداختهشده-است. واضح است که همه اطلاعات در تحلیل این سیستم از روی نمودار منحنی پسماند به دست میآید و این منحنی ابزار خوبی برای بررسی امکان انجام عملیات میباشد.