سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

کرمعلی ذبیحی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران ساری
کامبیز اسپهبدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران ساری
سیدرضا مصطفی نژاد – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران ساری

چکیده:

در این تحقیق با هدف بررسی امکان توسعه کاشت گردو در ازاضی تخریب یافته جلگه برای افزایش تولید چوب مورد بررسی قرار گرفت .برای این منظور نهال های دو ساله گونه یاد شده درسال ۱۳۶۲ ، در غالب طرح تحقیقاتی کشت گروهی سریع الرشدترین درختان صنعتی ایران و جهان در فاصله۴*۴ متر در ایستگاه تحقیقات جنگل و مرتع چمستان کاشته شد . در سال۱۳۸۴ ، مشخصه های قطر برابر سینه با دقت میلیمتر، ارتفاع کل، طول تاج، طول تنه و ارتفاع هرس با دقت سانتیمتر مورد انداز ه گیری قرار گرفت . نتایج نشان داد که زنده مانی گردو در سن بیست وچهار سالگی۸۵/۷ درصدبوده است . متوسط ارتفاع ان ۱۵/۹۶ مترو رویش ارتفاعی سالانه ۶۶/۵ سانتی مترسانتیمتر بدست آمده است . متوسط قطر برابر سینه برای گردو ۱۷/۹ سانتی متر و رویش آن۶/۶۵میلیمتر محاسبه شده است . حجم در هکتار در سال بیست و چهارم ۱۵۰ سیلو و با رویش حجمی سالانه۶/۲۵ سیلو در هکتار بدست آمده است . از این رو گردو می توان یکی از گونه های مناسب احیاء جنگلهای مخروبه پایین بند باشد