سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرشاد بختیار – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال
,رضا بزرگی پور – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال
سعید شهابی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال
مجتبی وهاب زاده – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال

چکیده:

در این تحقیق به منطور تولید لاین ها ی دابلد هاپلویید گندم از روش حذف کروموزومی تلاقی گندم و ذرت استفاده شد . مواد گیاهی مورد استفاده شامل بذور هیبرید F1 گندم حاصل از تلاقیهای، زاگرس × کویر، زاگرس × بک کراس روشن زمستانه و زاگرس × Rsh2*10120 به همراه سه ژنوتیپ ذرت H1=KSC108 و H7:SC 704 و H3:KSC 301 بود . در این تحقیق دو روش تولید هاپلویید در گندم شامل، روش معمول (A) و روش کشت ساقه های بریده شده (B) مورد مقایسه قرار گرفت. در روش (A) نسبت به عقیم نمودن سنبله های گندم اقدام گردید . بعد از ۲۴ ساعت ، دانه های تازه گرده به کلاله گندم منتقل شدند. در این روش ٢٤ ساعت بعد از گرده افشانی هورمون ۲,۴-D با غلظت ١٠٠ میلی گرم بر لیتر در داخل ساقه(به آخرین میانگره ) وهم در داخل گل چه های گرده افشانی شده تزریق گردید. در روش (B) نسبت به عقیم نمودن سنبله های گندم با آب گرم با دمای ۴۳ درجه سانتی گراد وبه مدت سه دقیقه اقدام گردید ، بعد از ۲۴ ساعت ، دانه های تازه گرده ذرت به کلاله گندم منتقل شدند .در این روش بعد از گرده افشانی ساقه های بریده شده گندم به مدت ۴۸ ساعت درون محیط کشت مایع حاوی هورمون ۲,۴-D با غلظت ۱۰۰ میلی گرم بر لیتر قرار گرفت، سپس سا قه ها به محیط کشت مایع بدون هورمون انتقال داده شدند و به مدت ۱۶-۱۴ روز در فیتوترون با دمای ۲۲/۵ درجه سانتی گراد و دوره نوری ١٦ ساعت روشنایی و ٨ ساعت تاریکی، با رطوبت ۶۰-۶۵ درصد نگهداری گردیدند . صفاتی همچون تعداد بذ ور تش کیل شده، تعداد جنین های بدست آمده و تعداد گیاهچه هاپلویید تولید شده مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به نتایج بدست آمده اثر روش های انجام کار بر میزان تشکیل بذر معنی دار تشخیص داده نشد ولی در سطح احمال ۱% بر میزان تشکیل جنین معنی دار تشخیص داده شد . در مجموع تعداد ٧٥ لاین دابلد هاپلویید تولید گردید.