سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اکبر گندمکار – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی دزفول

چکیده:

بمنظور مقایسه اثرات کاربرد بیو فسفات طلائی(خاک فسفات،گوگرد،مواد آلی و تیوباسیلوس) با سوپر فسفات تریپل در تامین فسفر مورد نیاز درختان پرتقالشمال خوزستان طرحی با ۸ تیمار ، ۳تکرار در قالب بلوکهای کامل تصادفی به اجراء در آمد.تیمارها شامل:۱-شاهد(بدونفسفر)،۲-۲۰۰ گرم P2O5(از منبع سوپر فسفات تریپل)، ۳-۴۰۰ گرمP2O5 (از منبع سوپر فسفات تریپل)، ۴-۶۰۰ گرمP2O5 (از منبع سوپر فسفات تریپل)،۵-۴۰۰ گرم P2O5(از منبعبیوفسفات طلائی)، ۶-۴۰۰ گرم)P2O5از منبعبیوفسفات طلائی) + کمپوست باگاس نیشکر بجای کود دامی، ۷-۴۰۰ گرمP2O5 (از منبع بیوفسفات طلائی)+۶۰۰گرم مایه تلقیح تیوباسیلوس، ۸-۸۰۰ گرمP2O5(از منبع بیوفسفات طلائی). تمامی تیمارها بصورت چالکود دراوائل بهمن ماه بکاررفتند. از برگها نمونه برداری شده و غلظت عناصر اصلی و میکروی آنها تعیین گردید.عملکرد وتعداد میوه هر درخت نیز اندازه گیری شد. تیمارهای بیوفسفات و سوپر فسفات تریپل سبب افزایش معنی دار عملکرد و تعداد میوه در هر درخت گردیدند(عملکرد شاهد۷۹، سوپر فسفات ۱۰۸ و بیوفسفات طلائی ۱۱۱ کیلوگرم در درخت).تیمارهای بیوفسفات طلائی سبب افزایش معنی دار اندازه،ویتامین ث و درصد عصاره میوهشدند.قرارگرفتن کود بیولوژیکی بیوفسفات طلائی با سوپر فسفات تریپل در یک گروه آماری،حاکی از آن است که بیوفسفات طلائی می تواند جانشین مناسبی برای سوپر فسفات تریپل جهت برآورده نمودن نیاز مرکبات به فسفر بمنظور افزایش عملکرد و بهبود کیفیت میوه باشد.