سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامحسین حاجی شرفی – رئیس اداره تهیه زمین کشت و صنعت امیرکبیر(کارشناس ارشد زراعت)
حسین موسوی نیا – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز(دکترای بیولوژی گیاهی)

چکیده:

این تحقیق جهت مطالعه امکان جایگزینی علفکش ترایفلورالین با اترازین و یا متریبیوزین به منظور کاهش مصرف سموم و استفاده بهینه از نهادهای کشاو رزی در جهت نیل به کشاورزی پایدار ،کنترل تعداد علفهای هرز مزارع وبررسی تعییرات عملکرد واریته نیشکرCP 48-103 در سال زراعی ۸۳-۸۴ در کشت و صنعت امیر کبیردر قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۶ تیمار در ۴ تکرار انجام شده است. ترایفلورالین بصورت پیش کاشت "خاک مخلوط" به نسبتهای ۰/۷ ، ۱/۲ , ۲ کیلوگرم در هر کیلو گرم در هکتار ماده موثر ، اترازین ومتریبیوزین بصورت اسپری در سطح خاک قبل از اولین آبیاری به نسبتهای ۴ و ۲/۴۵ کیلو گرم در هکتار ماده موثر بکار گرفته شدنند . نتایج حاصل از این آزمایش در خصوص تعدادعلفهای هرزدر مقایسه با شاهدنشان داد که در بین تیمارها، ترایفلورالین ۲ و اترازین ۴ کیلو گرم در هکتار ماده موثر طول دوره اثرشان بر روی علف های هرز کشیده برگ و پهن برگ بهتر و بیشتر از سایر تیمارها بود . با توجه به آنالیز فاکتورهای کمی و کیفی محصول در این تحقیق نشان داده شد که اثر علفکشها بر تعداد ساقه ، ارتفاع ساقه و بروزن تک ساقه و نهایتا عملکرد ساقه در سطح پنچ درصد معنی دار گردیده است . عملکرد تیمار اترازین ۹۲/۲۴ تن در هکتار بیشترین تولید و تیمار شاهد بدون سمپاشی و وجین با ۸۲/۹۵ تن در هکتار (۱۴ درصد کاهش) کمترین تولید را داشته است . اختلاف عملکرد ساقه تیمار اترازین نبست به عملکرد تیمارترایفلوراین ۱/۲ کیلو گرم در هکتار به میزان ۸۵/۹۰ تن در هکتار (۶/۹ درصد کاهش) معنی دار بود و این بیانگر شدت خسارت علفکش ترایفلوراین بر عملکرد ساقه است . ا ختلاف عملکرد ساقه سایر تیمارها همگی تقریبًا دریک گروه آماری با اختلاف شدیدتری قرار گرفته اند . فاکتورهای درصد ساکاروز ودرجه خلوص شربت معنی دار نشده اند لذا این فاکتورها تحت کنترل صفات ژنتیکی واریته هستند . درصورت تحقیقات بیشتر و توصیه مصرف تیمارترایفلوراین ۱/۲ کیلوگرم در هکتار ماده موثر در نیمی از اراضی کشت نیشکر خوزستان می توان در حدود ۱۰۰ تن میزان مصرف علفکش اترازین را کاهش داده و به عبارت دیگرمی توان حدود ۷۰ تن از مصرف سموم شیمیایی کاست.