سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامحسین حاجی شرفی – رئیس اداره تهیه زمین کشت و صنعت امیرکبیر
حسین موسوی نیا – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

این تحقیق جهت مطالعه امکان جایگزینی علفکش اتـرازین بـا ترایفلـورالین بـه منظـور کـاهش مصـرف سـموم شیمیایی ،کنترل تعداد علفهای هرزمزارع وبررسی تعییرات عملکردواریته نیشکر CP 48-103 در سـال زراعـی ۸۳-۸۴ در کشت و صنعت امیر کبیردر قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۶ تیمار در ۴ تکرار انجام شـده اسـت . ترایفلـورالین بصورت پیش کاشت " خاک مخلوط " به نسبتهای ۲/۷ ، ۱/۰ و ۲ کیلو گرم در هکتار ماده موثر،اترازین ومتریبیـوزین بصـورت اسپری در سطح خاک قبل از اولین آبیاری به نسبتهای ۴ و ۲/۴۵ کیلو گرم در هکتار ماده موثر بکار گرفته شدنند . نتـایج حاصل از این آزمایش در خصوص تعدادعلفهای هرزدر مقایسه با شاهدنشان داد کـه در بـین تیمارهـا، ترایفلـورالین ۲ و اترازین ۴ کیلو گرم در هکتار ماده موثر طول دوره اثرشان بر روی علف های هرز کشیده برگ و پهن برگ بهتر و بیشـتر از سایر تیمارها بود . با توجه به آنالیز فاکتورهای کمی و کیفی محصول در این تحقیق نشان داده شد که اثر علفکشـها بـر تعداد ساقه ، ارتفاع ساقه و بروزن تک ساقه و نهایتا عملکرد ساقه در سطح پنچ درصد معنـی دار گردیـده اسـت . عملکـرد تیمار اترازین با ۹۲/۲۴ تن در هکتار بیشترین تولید و تیمـار شـاهد بـدون سمپاشـی و وجـین بـا ۸۲/۹۵ تـن در هکتـار( ۱۴ درصد کاهش ) کمترین تولید را داشته است . اختلاف عملکرد ساقه تیمار اترازین نبست به عملکـرد تیمـارترایفلوراین ۱/۲ کیلو گرم در هکتار به میزان ۸۵/۹۰ تن در هکتار ۶/۹) درصد کاهش ) معنی دار بود و این بیانگر شدت خسارت علـف کش ترایفلوراین بر عملکرد ساقه است . اختلاف عملکرد ساقه سایر تیمارها همگی تقریباً در یک گروه آماری با اخـتلاف شدیدتری قرار گرفته اند . فاکتورهای درصد ساکاروز ودرجه خلوص شربت معنی دار نشده اند لذااین فاکتورها تحت کنتـرل صفات ژنتیکی واریته هستند . درصورت تحقیقات بیشتر و توصیه مصرف تیمارترایفلوراین ۱/۲ کیلو گـرم در هکتـار مـاده موثر در حداقل نیمی از اراضی کشت نیشکر خوزستان می توان در حدود ۷۰ تن میزان مصرف علفکش اترازین را کاهش داد