سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد حسین اخوت – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
آشور محمد قره باش – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمد پاسندی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده:

کلزا گیاهی است از خانواده چلیپائیان ۱ که در حال حاضر یکی از مهمترین دانه های روغنی تولید شده در جهان میباشد . کشت آن در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته، بطوریکه در ۶ سال گذشته وسعت کشت آن ۲۶ برابر گردیده و طبق آمار میزا ن تولید دانه کلزا در استان گلستان در سال ۱۳۸۲ حدود ۶۰ هزار تن برآورد گردیده است . یکی از محصولات مهم این گیاه پس از استحصال روغن ، کنجاله است که دارای ترکیب اسید آمینه مناسب به ویژه متیونین و سیستئین، برای تغذیه حیوانات پرورشی، بالاخص نشخوارکنندگان است . در این آزمایش از ۲۰ راس گوسفند نژاد دالاق ( ۴ تیمار و در قالب طرح کاملاً تصادفی ) استفاده گردید . بره ها به مدت ۱۰۲ روز با جیره های غذایی که مقادیر کنجاله کلزا به نسبت های صفر (شاهد ) ، ۶۶،۳۳ و ۱۰۰ درصد جایگزین کنجاله تخم پنبه شده بود، پروار شدند . جیره های غذایی از نظر مواد مغذی با یکدیگر برابربودند . نتایج نشان داد که بین جیره های غذایی مختلف از نظر افزایش وزن روزانه ، ماده خشک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی تفاوت معنی داری وجود نداشت (۰/۰۵>P) میانگین افزایش وزن وزانه در تیمارهای ۰ (شاهد ) ۶۶،۳۳ و ۱۰۰ درصد بجای کنجاله تخم پنبه به ترتیب برابر ۲۲۷/۱۹۸ ، ۲۱۳/۷۱۶ ، ۲۱۶/۶۶۲ و ۲۰۷/۵۹۶گرم در روز و ضریب تبدیل غذایی به ترتیب ۷/۱۹ ، ۷/۶۲،۷/۶۱ و ۷/۸۷ بودکه بیانگر امکان استفاده ازاین ماده خوراکی تا سطح ۱۰۰ درصد بجای کنجاله تخم پنبه در جیره بره های نر پرواری می باشد.