سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد حسن فولادی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
فاطمه میردامادیها – کارشناس موسسه تحقیقات پسته کشور

چکیده:

در حال حاضرجداسازی پسته های آلوده به افلاتوکسین بر اساس خصوصیات فیزیکی و ظاهری در حین فراوری تنها روش مورد استفاده برایکاهش افلاتوکسین در توده پسته می باشد .به دلیل اینکه این روشها کارایی ۱۰۰% نداشته و همواره احتمال خطا وجود دارد و نیزمواردی مثلعدم رعایت زمان مناسب برداشت ؛ شرایط حمل و نقل پسته های چیده شده و تاخیر در انجام عملیات فراوری باعث بروز آلودگی در پسته هایی می شود که خصوصیات فیزیکی و ظا هری مشخصی ندارند و قابل جدا سازی نیستند ؛ بایدروشهای سم زدایی مجاز به منظور کاهش افلا توکسین در این پسته هاموردبررسی قرار گیرد . در این تحقیق تاثیر نور آفتاب در زمان فراوری بر کاهش افلاتو کسین مورد بررسی قرار گرفت. به همینمنظورپسته های با پوست شکاف خورده چروکیده و خشک بعد ازپوست گیری و پسته های لکه دار رقم اکبری به سهروش آفتابی و یک روش دستگاهی در قالب طرح کاملا تصادفی خشک شدند و مقدار افلاتوکسین آنها به روشTLC – اسکنر اندازه گیریو داده های بدست آمده با نرم افزار SAS ؛مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که مقدار افلاتوکسین B1. در پسته های با پوست شکاف خوردهچروکیده و خشک شده به روشهای آفتابی، ۲ روش ترکیبی از آفتابی و دستگاهی و یک روش دستگاهی به ترتیب ۳۸/۹۵ ،۲۹/۷۹ ، ۱۵/۰۷ و ۱/۳۴ ppbو درپسته های لک دار به ترتیب ۲۶۳۸ و ۳۷۴۶ و ۱۰۰۳ و ۷۱۵/۲ ppb بود. اگر چه اختلاف معنی داری بین تیمار ها وجود نداشت با اینحال کمترین مقدار افلاتوکسین اندازه گیری شده مربوط به روش خشک کردن دستگاهی بود و نور خورشید در کاهش مقدار افلاتوکسین نمونه هاتاثیری نداشت .